۲۴خرداد روز اقتدارو قدرت جمهوری اسلامی ایران است

امام جمعه ی اهل سنت قشم:حضورمردم در۲۴خرداد فرصتی بزرگ برای نمایش اقتداروقدرت جمهوری اسلامی ایران است.

 به گزارش هرمزانلاین :امام جمعه ی اهل سنت در نشست شورای اداری شهرستان قشم افزود:اقتدار وقدرت بزای ملت ایران امری ضروری است؛مردم جمهوری اسلامی ایران باحضوردر انتخابات این اقتداروقدرت را به جهانیان نشان خواهندداد،یک مملکت قوی نزد خدامحبوب ترازیک مملکت ضعیف است.

وی در پایان تصریح کرد:دشمنان درصدد ضربه به ایران هستندمردم ما با مجهزبودن به علوم وفنون تقویت جسم وحدت؛اقتداتر وقدرت جامعه ی مارا بالا ببرند.