۱۰ میلیون بگیر حجابت را بردار!

عنصر شناخته شده ضدانقلاب به مخاطب هدف نظر خود پیشنهاد کرده، در قبال دریافت ۱۰ میلیون تومان حجابش را در اماکن عمومی بردارد. کیهان، یکی از عناصر ضدانقلاب به‌اشتباه پیامکی را به یک سینماگر زن ارسال کرد! در این پیامک که در فضای تلگرام ارسال شده، عنصر شناخته شده ضدانقلاب به مخاطب هدف نظر خود […]

عنصر شناخته شده ضدانقلاب به مخاطب هدف نظر خود پیشنهاد کرده، در قبال دریافت ۱۰ میلیون تومان حجابش را در اماکن عمومی بردارد.
کیهان، یکی از عناصر ضدانقلاب به‌اشتباه پیامکی را به یک سینماگر زن ارسال کرد!
در این پیامک که در فضای تلگرام ارسال شده، عنصر شناخته شده ضدانقلاب به مخاطب هدف نظر خود پیشنهاد کرده، در قبال دریافت ۱۰ میلیون تومان حجابش را در اماکن عمومی بردارد.

پیشتر یکی از زنان خیابان، به دریافت پول در ازای کشف حجاب اعتراف کرده بود.