یاد پشترون قشم با موضوع ماه رمضان

یاد پشترون قشم با موضوع ماه رمضان و با هنرمندی خالو کهور .

یاد پشترون قشم با موضوع ماه رمضان و با هنرمندی خالو کهور .