یاد پشترون قشم با موضوع علم شمشیری

یاد پشترون قشم با موضوع علم شمشیری و با هنرمندی خالو کهور.

یاد پشترون قشم با موضوع علم شمشیری و با هنرمندی خالو کهور.