گنج مفت( مستندی از محرومیت جزیره هرمز)

وضعیت منطقه محروم جزیره هرمز  ، مردم جزیره چه حرفی با مردم و مسئولین دارند؟ کاری از گروه جهادی شهید احمد کاظمی

وضعیت منطقه محروم جزیره هرمز  ، مردم جزیره چه حرفی با مردم و مسئولین دارند؟

کاری از گروه جهادی شهید احمد کاظمی