گزارش تصویری بارندگی ۱۲ دی ۱۴۰۰ قشم

روز  ۱۲ دی ۱۴۰۰ قشم  رکورد ۱۱۵ میلیمتر بارندگی را ثبت کرد .

روز  ۱۲ دی ۱۴۰۰ قشم  رکورد ۱۱۵ میلیمتر بارندگی را ثبت کرد .