گردان های القسام ویدئوی جدیدی از هدف قرار دادن و انهدام خودروهای نظامی اسرائیل پخش کرد

گردان های القسام ویدئوی جدیدی از هدف قرار دادن و انهدام خودروهای نظامی اسرائیل پخش کرد اخبار - شبکه الجزیره 11/8/2023

گردان های القسام ویدئوی جدیدی از هدف قرار دادن و انهدام خودروهای نظامی اسرائیل پخش کرد اخبار – شبکه الجزیره ۱۱/۸/۲۰۲۳