کسب مقام دوم جهان محاسبات ذهنی توسط نوجوان قشمی

کسب مقام دوم جهانی در مسابقات محاسبات ذهنی مالزی ، توسط اقای محمد کریم زاده دانش آموز دبیرستان دکتر حسابی قشم

کسب مقام دوم جهانی در مسابقات محاسبات ذهنی مالزی ، توسط اقای محمد کریم زاده دانش آموز دبیرستان دکتر حسابی قشم