کارتون صرفه جویی مصرف برق / اختصاصی هرمز

در ساعات اوج مصرف برق از یک کولر استفاده می کنیم.

در ساعات اوج مصرف برق از یک کولر استفاده می کنیم.