کارآفرین قشمی : خواهش می کنم مسئولین قانون را رعایت کنند

توضیحات جواد علی نژاد کارآفرین و تولید کننده جزیره قشم در مورد تعطیلی مجتمع نان علی نژاد قشم.

توضیحات جواد علی نژاد کارآفرین و تولید کننده جزیره قشم در مورد تعطیلی مجتمع نان علی نژاد قشم.