چهارمین شماره هفته نامه کاوان منتشر شد

چهارمین شماره هفته نامه کاوان منتشر شد با تیتر یک  ، یمن کربلای امروز منتشر شد. اخبار شهرستان قشم با تیترهای برخورد قاطعانه  با عوامل توزیع مواد مخدر ، آثار فروپاشی تدریجی آمریکا ،راننـــدگان خودروهـــای دیزلـــی قشـــم پروانـــه اشـــتغال دریافـــت میکنند ،مردم شیرینی آبرسانی را حس نکرده اند ، شعری با مضمون حضرت محمد سرور […]

چهارمین شماره هفته نامه کاوان منتشر شد با تیتر یک  ، یمن کربلای امروز منتشر شد.
اخبار شهرستان قشم با تیترهای برخورد قاطعانه  با عوامل توزیع مواد مخدر ، آثار فروپاشی تدریجی آمریکا ،راننـــدگان خودروهـــای دیزلـــی قشـــم پروانـــه اشـــتغال دریافـــت میکنند ،مردم شیرینی آبرسانی را حس نکرده اند ، شعری با مضمون حضرت محمد سرور و سالار جهان توسط شاعرّ محمدرضا عاطفی نژاد، مصاحبه با هنرمند جزیره قشم رضا گلستانی قشمی ، داستان کوتاه هرگز به او اجازه نخواهم داد که برود ترجمه مهری پورذاکری ، حقوق شهرونده به قلم اسماعیل ذاکری ، طراحی فضاهای شـهری برای اقلیم گرم و مرطوب در جزیره قشـم به قلم مهنـدس عبدالـه رحیمـی قشـمی ، ازدواج اسلامی به قلم جعفر جعفری کارشناس مسائل حقوقی ، توسعه پایدار وگردشگری به قلم سرکار خانم عبادی مطالبی است که در این نشریه استانی به چاپ رسیده است.

برای دانلود شماره چهار هفته نامه کاوان کلیک کنید.