چرا منطقه آزاد قشم حاضر به رفع مشکلات اسکله پهل نیست؟

مستند شهر آورد با عنوان منطقه آزاد از هرمزگان به مشکلات اسکله پهل و عدم ساماندهی این مکان توسط منطقه آزاد قشم می پردازد.

مستند شهر آورد با عنوان منطقه آزاد از هرمزگان به مشکلات اسکله پهل و عدم ساماندهی این مکان توسط منطقه آزاد قشم می پردازد.