پژوهشکده راهبردی اقتصاد مقاومتی در سیستان و بلوچستان افتتاح شد

پژوهشکده راهبردی اقتصاد مقاومتی «شهید علی یزدانی» به همت بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان افتتاح شد.

پژوهشکده راهبردی اقتصاد مقاومتی «شهید علی یزدانی» به همت بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان افتتاح شد.