پیکان با قابلیت حرکت در آب و خشکی

پس از زحمات فراوان  بلاخره  پیکان با قابلیت حرکت در آب و خشکی در قشم به بهره برداری رسید.          

پس از زحمات فراوان  بلاخره  پیکان با قابلیت حرکت در آب و خشکی در قشم به بهره برداری رسید.

پیکان با قابلیت حرکت در آب

پیکان با قابلیت حرکت در آب