پس از نیروهای خدماتی نوبت مدیران بومی منطقه آزاد قشم رسید

تغییرات مدیران سازمان منطقه آزاد قشم  عبدالجواد کمالی  مدیر کل گردشگری منطقه آزاد جای خود را به سیدمحمد امین جعفری داد . قبل از این مجید حاجی زاده مدیر فناوری سازمان تودیع و به جای وی محمد رضا عباسی در این پست منصوب شده بود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص علت جابجایی عبدالجواد کمالی گفته […]

تغییرات مدیران سازمان منطقه آزاد قشم  عبدالجواد کمالی  مدیر کل گردشگری منطقه آزاد جای خود را به سیدمحمد امین جعفری داد . قبل از این مجید حاجی زاده مدیر فناوری سازمان تودیع و به جای وی محمد رضا عباسی در این پست منصوب شده بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص علت جابجایی عبدالجواد کمالی گفته است : مردم جزیره حق دارند تا مطالبات خود را از سازمان منطقه آزاد قشم طلب کنند و ما نیاز به یک نیروی سخت کوش و دلسوز در این زمینه داریم به همین جهت طبق مذاکرات صورت گرفته مقرر شده است تا از پتانسیل آقای کمالی در راستای رسیدگی به این مهم بهره مند شویم.