پرهیز از دوقطبی های مذهبی در کارزار انتخاباتی شورای شهر قشم

با توجه نزدیکی حدود دو ماهه تا برگزاری انتخابات شوراها و ضرورت پرداختن کارشناسی به انتخابات شوراها در جزیره خاصه شورای شهر قشم با درنظر داشت حساسیت و توجهات به شهر قشم، نکاتی را به استحضار می رسانم. از یکسو تجربیات ۲۰ ساله شورای شهر قشم ( ۵ دوره از انتخابات شورا) پیش روی ماست، […]

با توجه نزدیکی حدود دو ماهه تا برگزاری انتخابات شوراها و ضرورت پرداختن کارشناسی به انتخابات شوراها در جزیره خاصه شورای شهر قشم با درنظر داشت حساسیت و توجهات به شهر قشم، نکاتی را به استحضار می رسانم.

از یکسو تجربیات ۲۰ ساله شورای شهر قشم ( ۵ دوره از انتخابات شورا) پیش روی ماست، دوره های اول، سوم، چهارم و پنجم شورا با اکثریت اعضای محترم اهل سنت و دوره ی دوم شورا با اکثریت اعضای محترم شیعه در نهاد مردمی شورا.

نهاد شورا در شهر قشم در هر یک از این ادوار گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است.
بنظر می رسد اوج کشمکش و چالش نهاد شورا با سازمان منطقه آزاد قشم بر سر اختیارات و تداخل وظایف مجموعه شهرداری و شورا با برخی از مدیریت های سازمان از جمله مدیریت امور شهری و … از دوره سوم به این سو صورت گرفته است، برنامه هایی که با هدف کمرنگ شدن جایگاه شورا در شهر قشم و کاهش اختیارات این نهاد و شهرداری شهر با قدمت افزون بر ۷۰ سال که از سوی برخی از مدیران وقت سازمان پیگیری می شد، با واکنش تند و پیگیری های شوراهای دوره سوم و چهارم شهر قشم همراه بود که در مجموع موجب تثبیت جایگاه شورا در شهر قشم گردید.

یکی از رخدادهای مرتبط با نهاد شورا در شهر قشم، انجام امورات تنظیف و پاکیزگی شهر توسط سازمان منطقه آزاد قشم می باشد. به تعبیری، در حال حاضر با توجه به چالش های ایجاده شده در گذشته در خصوص تنظیف شهر، چند سالی است که شهرداری قشم وظیفه و مسئولیت تنظیف و پاکیزگی شهر عهده دار نبوده، و این امر مهم توسط مجموعه های مرتبط با سازمان انجام می گردد.

یکی از وظایف و اختیارات مهم نهاد شورا، انتخاب و معرفی گزینه شهردار می باشد که این موضوع، باعث گردیده که جریانات اجتماعی و گروههای مختلف فعال در شهر قشم ، در کارزار انتخابات شورا، فعالانه مشارکت و نقش آفرینی داشته باشند.

از سوی دیگر، نهاد مردمی شورا دارای جایگاه ممتاز و منحصربفردی از جهت پیگیری مطالبات مردمی، نقش آفرینی سازنده در جهت ارتقای نیروهای انسانی ماندگار، پاسخگویی مسئولان و کمک به روند آبادانی و توسعه شهر از طریق برقراری تعامل سازنده با دستگاه های اجرایی شهرستان، سازمان منطقه آزاد قشم و دستگاه های اجرایی استان و نمایندگان استان در مجلس دارد.

افزون بر ۳۰ نفر در انتخابات دوره ششم شورای شهر قشم ثبت نام کرده اند که بنظر
می رسد اکثریت آنان موفق به تاییدیه ورود به کارزار انتخابات شورا باشند.

اعضای محترم ۵ گانه فعلی شورای شهر، برخی از اعضای محترم ادوار گذشته و تعداد کثیری از شخصیتهای محترم که بعضا سابقه مدیریت استانی داشته، تمایل خود را در کارزار انتخابات شورا نشان داده اند.

یکی از انتظارات مهم از کلیه نامزدهای محترم انتخابات شورا در راستای احترام به افکار عمومی ، معرفی راهبرد مشخص و ارائه برنامه مدون ۴ ساله برای پیشبرد اهداف نهاد شورا می باشد، موضوع مهمی که از آغاز فعالیت نهاد شورا تاکنون کمتر بدان توجه گردیده است، در همین راستا شناخت دقیق و کافی نامزدهای محترم از قانون شوراها ، شرح وظایف و اختیارات این نهاد و همچنین درنظرداشت شرایط خاص مدیریت دوگانه حاکم بر شهر قشم که نهاد شورا و شهرداری شهر، متاثر از آن نبوده، به نامزدهای محترم در این مسیر بهتر کمک می نماید.

تجربیات دوره ۵ ساله نهاد شورا، ضرورت ورود نیروهای خوشفکر، برنامه محور، متخصص، مطالبه گر و با دیدگاه تعامل گرا به نهاد شورا را اجتناب ناپذیر می نماید،
حمایت و پشتیبانی از مدل ائتلافی ( نامزدهای مشترک توانمند تسنن و تشیع ) با توجه به همزیستی مسالمت آمیز کنونی در شهر قشم در راستای ضرورت وحدت عملی در قالب نهاد شورا و انتقال پیام وحدت و همدلی شیعه و سنی شهر قشم به نسل جوان، پرهیز از دوقطبی های مذهبی در کارزار انتخابات که در صورت عدم پرهیز، فرصت سوزی های بیشتری را به همراه خواهد داشت، در راستای شکل گیری شورای قوی و کارآمد قابل ارزیابی است، ورود به مصادیق و گزینش افراد به این ائتلاف همدلانه، می تواند توسط نخبگان و شخصیتهای مرجع و مردمی سنی و شیعه شهر قشم با درنظرداشت منافع کلان شهر قشم انجام گیرد.

نگارنده با احترام به کلیه نامزدهای محترم در انتخابات شورا، امیدوار است با همدلی، هم افزایی و احساس مسئولیت شخصیتهای محترم مرجع شهر قشم، با روی کارآمدن شورای مردمی، مطالبه گر و پاک دست در شهر قشم ، به فزونی همدلی، همکاری های متقابل و هم افزایی که ضرورت امروز جامعه است، کمک کنیم که قطعا نهاد شورا می تواند تسهیلگر این آرزو و آرمان زیبا باشد.

راشد شرف روزنامه نگار