وصیتنامه شهید خلیل عجم

بسم رب الشهداء و الصدیقین بعد از شهادت به یگانگی خداوند متعال وشهادت براینکه محمد(ص) بنده ورسول خدا ودوازده نفر از صیدبرحق رسول الله امامان معصوم و والیان ولادت کلیه الهید با صدیقه طاهره حضرت زهرا (س) میباشد وبعد از اقدام تمام شیعیان شریف محمدی در عین تفره بسمی وبدون احیا اینجانب خلیل عجم دارای […]

بسم رب الشهداء و الصدیقین

بعد از شهادت به یگانگی خداوند متعال وشهادت براینکه محمد(ص) بنده ورسول خدا ودوازده نفر از صیدبرحق رسول الله امامان معصوم و والیان ولادت کلیه الهید با صدیقه طاهره حضرت زهرا (س) میباشد وبعد از اقدام تمام شیعیان شریف محمدی در عین تفره بسمی وبدون احیا اینجانب خلیل عجم دارای شناسنامه ۱۰۳۸ صادره از قشم فرزند حسن ساکن قشم

وصی خود قرار دادم برادر محمد عجم قشمی را که با نظارت برادر حاجی عبدالله داد بوصیت های من که در این اوراق شرح داده شده عمل نماید. ۱-محل دفن در محوطه ای که شهیدان دفن شوند و اگر نشد در محوطه سیدمظفر ۲-خواندن نماز وحشت توسط برادر محمد واحدی ۳-نماز و روزه استجاری برادر عباسی سرودی

ومن ا… توفیق