نوحه گفت به چشم خونفشان سکینه یا ابتا با نوای کربلایی عباس ذاکری قشمی

نوحه گفت به چشم خونفشان سکینه یا ابتا با نوای کربلایی عباس ذاکری قشمی به سبک نوحه نشسته. دانلود

نوحه گفت به چشم خونفشان سکینه یا ابتا با نوای کربلایی عباس ذاکری قشمی به سبک نوحه نشسته.

دانلود