نمایش سرباز

نمایش سرباز ، بازیگر فرخنده کریمی ، نویسنده حبیب اله ناصری ، پنجمین جشنواره فرهنگی هنری انصار قشم

نمایش سرباز ، بازیگر فرخنده کریمی ، نویسنده حبیب اله ناصری ، پنجمین جشنواره فرهنگی هنری انصار قشم