نمایش زهر آگین

نمایش زهر آگین ، بازیگر فاطمه حیدری ، نویسنده ابوذر رحیمی ، پنجمین جشنواره فرهنگی هنری انصار قشم

نمایش زهر آگین ، بازیگر فاطمه حیدری ، نویسنده ابوذر رحیمی ، پنجمین جشنواره فرهنگی هنری انصار قشم