نمایش رخصت فرصت

نمایش رخصت فرصت ، بازیگر زینب رحیمی ، نویسنده ابوذر رحیمی ، پنجمین جشنواره فرهنگی هنری انصار قشم

نمایش رخصت فرصت ، بازیگر زینب رحیمی ، نویسنده ابوذر رحیمی ، پنجمین جشنواره فرهنگی هنری انصار قشم