نظر رئیس جمهور درمورد تردد خودروهای منطقه آزاد در استان

آیا تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد به سراسر هرمزگان آزاد خواهد شد؟نظر رئیس جمهور را ببینید.

آیا تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد به سراسر هرمزگان آزاد خواهد شد؟نظر رئیس جمهور را ببینید.