کشتی های جوانان دیروز قشم

زمانی نه چندان دور مردم ما برای امرار معاش  و رسیدن به روزی حلال سختی های را تحمل می کردند و از دریا روزی خود را طلب می کردند کشتی ها و قایق های آن روز دیگر نیست ولی نام و یادشان همچنان در ذهن جوانان آن روز عشق بازی می کند ما هم به […]

زمانی نه چندان دور مردم ما برای امرار معاش  و رسیدن به روزی حلال سختی های را تحمل می کردند و از دریا روزی خود را طلب می کردند

کشتی ها و قایق های آن روز دیگر نیست ولی نام و یادشان همچنان در ذهن جوانان آن روز عشق بازی می کند

ما هم به یاد آن روزهای جوانان قشم نام کشتی و قایق ها را تکرار می کنیم

۱- بغله —که تا آب گیر ان فلز کوبیده بودند

۲- بوم—که از دو طرف آن باریک بود.

۳-جالبوت—که از بوم قدری کوچک تر بود

۴-سمبوک

۵-کوتی

۶-غمچه

۷- دنگی

۸- زاروگه

۹-بوم مو مفی

۱۰- هوری

۱۱- منشوه–  با پارو و میداف(رسته) حرکت می دادند و بچه کشتی یا جهاز منصوب می شد.

۱۲-غرا بادی—این کشتی که از فلز ساخته شده و با دو دکل و چندین بادبان حرکت می کرد

۱۳-یک مدل بوم مو مفی—که با آن صید ماهی مومغ و گرغ و رزی در نزدیکی ساحل انجام می شود. این جهاز بوم دارای شیش عدد پارو و یا  میداف بود که شیش نفر جاشو (ملوان) این رسته ها  را در دریا به حرکت در می آورد و ماهیهای کوچکی را به وسیله توری که به جل معروف است صید می کردند و هوزار و بادی که بدنبال داشت حرکت میکردند و ماهیهای صید شده را به بندر عباس می رساندند

۱۴ـ هوری – یک نوع کشتی است که از تخته یک تکه درست شده  از کنده های بزرگ درختان هندی و افریقای درست می شود.  این قایق به وسیله دو پارو حرکت می کرد و بادبان کوچکی هم داشت است .در این هورری دو نفر به نام ناخدا و جاشو کار می کردند.