مدیرمهد مبین قشم:آموزش های مهد مبین قشم مورد تایید خانواده ها بوده است

مدیر مهد کودک مبین قشم در جلسه با مربیان این مهد گفت : در کنار آموزش های که از سوی مربیان مهد به خردسالان داده می شود در خانه و خانواده نیز این برنامه ها تکرار شود عباس زاده افزود : خانواده ها نقش مهمی در آموزش کودکان دارند و بخش زیادی از فعالیت مهد […]

مدیر مهد کودک مبین قشم در جلسه با مربیان این مهد گفت : در کنار آموزش های که از سوی مربیان مهد به خردسالان داده می شود در خانه و خانواده نیز این برنامه ها تکرار شود

عباس زاده افزود : خانواده ها نقش مهمی در آموزش کودکان دارند و بخش زیادی از فعالیت مهد در  خانواده ها شکل می گیرد.

وی عملکرد مربیان مهد را در این مدت خوب ارزیابی کرد و افزود : تا کنون براساس نظر سنجی صورت گرفته خانواده ها ازفعالیت مهد راضی هستند  و باید در همین راستا حرکت کنیم.

مدیر مهد مبین بیان داشت : خردسالان مهد در آینده نزدیک در مراسمات ملی و مذهبی به اجرایی برنامه های قرآنی می پردازند و باید در اسرع وقت آماده اجراباشند.