منبر مجازی نوزدهم ماه مبارک رمضان

منبر مجازی نوزدهم ماه مبارک رمضان جزیره قشم حاج آقا موسوی کاری از گروه فرهنگی ایثار.

منبر مجازی نوزدهم ماه مبارک رمضان جزیره قشم حاج آقا موسوی کاری از گروه فرهنگی ایثار.