معرفی گردان کوثر رودان به عنوان رده برتر سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان

فیلم فعالیتهای  گردان کوثر رودان که به عنوان رده برتر سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان معرفی شده است.

فیلم فعالیتهای  گردان کوثر رودان که به عنوان رده برتر سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان معرفی شده است.