مسئله اقتصاد مهمترین دغدغه مردم است

سخنان دکتر احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم.

سخنان دکتر احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم.