مراسم علم شمشیری سال ۱۳۸۳جزیره قشم

مراسم علم شمشیری رمضان سال ۱۳۸۳جزیره قشم.

مراسم علم شمشیری رمضان سال ۱۳۸۳جزیره قشم.