مدیر عامل منطقه آزاد قشم در خط مقدم کرونا

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری برنامه ورزشی سازمان منطقه آزاد قشم در حضور مدیر عامل ، مدیر ورزش و رئیس هیئت همگانی سازمان منطقه آزاد قشم – جمعه ۱۹/۱۰/۹۹

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری برنامه ورزشی سازمان منطقه آزاد قشم در حضور مدیر عامل ، مدیر ورزش و رئیس هیئت همگانی سازمان منطقه آزاد قشم – جمعه ۱۹/۱۰/۹۹