محدودیت ساعات تردد به قشم باید برداشته شود

منتخب مردم قشم: محدودیت ساعات تردد به قشم باید برداشته شود. حبیب بازماندگان قشمی منتخب مردم قشم در چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر ضمن انتقاد به محدودیت ساعات تردد بین قشم و بندرعباس گفت: باید به منظور رفاه حال مردم و رونق کسب وکار دراین جزیره ساعت تردد شناورها افزایش یابد.وی با اشاره به وجود […]

منتخب مردم قشم: محدودیت ساعات تردد به قشم باید برداشته شود.

حبیب بازماندگان قشمی منتخب مردم قشم در چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر ضمن انتقاد به محدودیت ساعات تردد بین قشم و بندرعباس گفت: باید به منظور رفاه حال مردم و رونق

کسب وکار دراین جزیره ساعت تردد شناورها افزایش یابد.وی با اشاره به وجود مراکز آموزش عالی درجزیره قشم و تردد دانشجویان افزود: اینکه بین بزرگترین و پرجمعیت ترین جزیره

خلیج فارس و مرکز استان (پایتخت اقتصادی کشور) فقط تا ساعت ده شب تردد انجام شود نشان از ناتوانی برخی دست اندرکاران است. نایب رییس سابق شورای اسلامی هرمزگان در جمع

مسافران به جا مانده در پشت درب اسکله قشم گفت: درمقطعی از زمان تلاش شد تا ساعت شناورها از پنج بعدازظهر تا دوازده شب افزایش یابد که این امر باعث رونق و جنب وجوش

درجزیره گردید. نمی دانیم دراین سالهای اخیر چه اتفاقی افتاده که ساعت شناورها کاهش یافته است.بازماندگان قشمی به عنوان منتخب مردم شهر قشم در شورای اسلامی شهر در دوره

چهارم انتخاب شده است.جلوگیری از کاهش مسافران، ایجاد تردد ایمن و مطمئن با سرعت عمل مناسب،اطلاع رسانی به موقع به شهروندان وکمک به حمل و نقل دریایی و ایجاد

خدمات رفاهی را حق مردم جزیره و مسافران این جزیره دانست.وی یادآور شد: مسوولین که توان رفع مشکلات مردم را ندارند باید از پذیرش مسوولیت خودداری کنندیا جهت رفع

مشکلات مردم همت کنند.این عنصر جدید شورای شهر قشم با اشاره به اینکه درتمامی کشور اسلامیمان طرح هایی برای رفاه حال مردم انجام می شود متاسفانه در جزیره قشم مردم باید

در ایام ماه مبارک رمضان شب را پشت درب اسکله ها به مناجات بپردازند.