مجله خبری قشم – ۱۳ تیر ماه ۹۹

مجله خبری قشم در هفته ای که گذشت کاری از گروه فرهنگی ایثار قشم.