مجله خبری قشم – ۱۳ تیر ماه ۹۹

مجله خبری قشم در هفته ای که گذشت کاری از گروه فرهنگی ایثار قشم.

مجله خبری قشم در هفته ای که گذشت کاری از گروه فرهنگی ایثار قشم.