مجسمه های شنی هنرنمایی مسافران نوروزی قشم

ساخت مجسمه های شنی در ساحل پارک زیتون قشم یکی از برنامه های روزنامه مسافران نوروزی می باشد که همراه با آب و هوای خوب بهاری اوقات فراغت جوانان را بخوبی پر کرده است .جای آن دارد این هنر تحت عنوان  جشنواره و مسابقه ای با موضوعات مشخص پیگیری شود تا ضمن سرگرمی ، فضای […]

ساخت مجسمه های شنی در ساحل پارک زیتون قشم یکی از برنامه های روزنامه مسافران نوروزی می باشد که همراه با آب و هوای خوب بهاری اوقات فراغت جوانان را بخوبی پر کرده است .جای آن دارد این هنر تحت عنوان  جشنواره و مسابقه ای با موضوعات مشخص پیگیری شود تا ضمن سرگرمی ،

فضای رقابتی و خلق استعداد های ایرانی را هم به همراه داشته باشد.

 

IMG_4814 IMG_4813 IMG_4844 IMG_4863 IMG_4833 IMG_4835 IMG_4837 IMG_4866 IMG_4864 IMG_4853 IMG_4848 IMG_4854 IMG_5771 IMG_5767 IMG_5766 IMG_5769 IMG_4800 IMG_4799 IMG_4868