قلم خبرنگار حق را از باطل جدا می کند

خبرنگار ، سرباز عرصه رسانه است . در دنیایی که امروز اطلاعات از هر سو هجوم می آورد بر افکار عمومی این قلم خبرنگار است که باید حق را از باطل جدا کند ، و چه بسیارند افرادی که نمی خواهند خورشید حقیقت از میان غبار فتنه انگیز دروغین شبهات نمایان شود. حقیقت همیشه تلخ […]

خبرنگار ، سرباز عرصه رسانه است . در دنیایی که امروز اطلاعات از هر سو هجوم می آورد بر افکار عمومی این قلم خبرنگار است که باید حق را از باطل جدا کند ، و چه بسیارند افرادی که نمی خواهند خورشید حقیقت از میان غبار فتنه انگیز دروغین شبهات نمایان شود.
حقیقت همیشه تلخ است ، البته برای کسانی که می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و هر جایی که فسادی باشد خبرنگار باید چون ابراهیم روشنگری کند و به همین جرم در آتش غضب نمرودیان انداخته شود.
خبرنگاران از دردهایی می گویند که کسی نمی شنود و زبان گویای افرادی می شوند که توان گفتن ندارند و باید آینده را از ورای گذشته و حال ببینند و به دیگران نشان دهند.
خبرنگاران باید کمبودها ، نقایص و کم کاری ها را ببینند و تذکر دهند و به همین خاطر است که برخی خودرای خوش ندارند اذهان به سمتی برود که منافع و زراندوزی شان به مخاطره بیفتد.
خبرنگاران همیشه از دردهای مردم گفته اند و سعی شان بر حل مشکلات بوده است و در این راه متحمل اهانت ها و کج رفتاری کسانی بوده اند که نمی خواسته اند صدای مردم شنیده شود.
در قشم هم شاهد آن بودیم که خبرنگاران به دادگاه کشانیده شدند ، مورد اهانت یا تهمت قرار گرفتند ، برایشان پرونده سازی شد و یا از جلسه اخراج شدند و این سرانجام کسانی است که می خواهند حقایق را بگویند هر چند به مزاق برخی خوش نیاید.
روز خبرنگار مختص یک روز و هفته نیست هر لحظه ای که می گذرد و حقایقی نگاشته می شود تا فاسدی رسوا شود و مظلومی به حق خود برسد روز خبرنگار است.
۱۷ مرداد روز خبرنگار بر همه اصحاب خبر و رسانه مبارک باد.
ابوذر رحیمی فعال رسانه ای شهرستان قشم