قلعه پرتغالی ها شهر قشم / اختصاصی هرمز

اثر برگزیده اولین جشنواره عکس ایده آل شهر قشم  

اثر برگزیده اولین جشنواره عکس ایده آل شهر قشم