قشم پایلوت شهر ترافیکی ایمن در کشور به روایت تصویر

روایتی از قشم پایلوت شهر ترافیکی ایمن /بوکسل توسط یک وانت بدون چراغ و بدون پلاک در خیابانهای منطقه آزاد قشم

روایتی از قشم پایلوت شهر ترافیکی ایمن /بوکسل توسط یک وانت بدون چراغ و بدون پلاک در خیابانهای منطقه آزاد قشم