قشم شهر زباله ها/گزارش تصویری

قشم شهر زباله ها – عدم جمع آوری زباله از سطح محلات و معابر باعث انباشته شدن پسماندهای غیر بهداشتی در شهر قشم شده است.

قشم شهر زباله ها – عدم جمع آوری زباله از سطح محلات و معابر باعث انباشته شدن پسماندهای غیر بهداشتی در شهر قشم شده است.
IMG_4583 (Copy) IMG_4582 (Copy) IMG_4581 (Copy) IMG_4580 (Copy) IMG_4579 (Copy) IMG_4574 (Copy) IMG_4575 (Copy) IMG_4576 (Copy) IMG_4577 (Copy) IMG_4578 (Copy) IMG_4573 (Copy) IMG_4572 (Copy) IMG_4571 (Copy) IMG_4570 (Copy) IMG_4569 (Copy)IMG_4564 (Copy) IMG_4565 (Copy) IMG_4566 (Copy) IMG_4567 (Copy) IMG_4568 (Copy) IMG_4563 (Copy) IMG_4514 (Copy) IMG_4515 (Copy) IMG_4516 (Copy) IMG_4517 (Copy) IMG_4518 (Copy) IMG_4513 (Copy) IMG_4512 (Copy) IMG_4511 (Copy) IMG_4510 (Copy) IMG_4509 (Copy) IMG_4504 (Copy) IMG_4505 (Copy) IMG_4506 (Copy) IMG_4507 (Copy) IMG_4508 (Copy) IMG_4521 (Copy)IMG_4502 [1600x1200] (Copy)