قشم دیروز قسمت اول

فیلمی از شهر قشم در دهه هفتاد ، قشم دیروز را ببینید و با امروز مقایسه کنید.

فیلمی از شهر قشم در دهه هفتاد ، قشم دیروز را ببینید و با امروز مقایسه کنید.