فیلمی که داعش از داخل ساختمان مجلس منتشر کرد

فیلمی که داعش از داخل ساختمان مجلس منتشر کرد داعش فیلمی از داخل ساختمان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد.

فیلمی که داعش از داخل ساختمان مجلس منتشر کرد

داعش فیلمی از داخل ساختمان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد.