فیلمی قدیمی از جزیره قشم

.فیلمی قدیمی از جزیره قشم همراه با ترانه ای از استاد محمد منصور وزیری

.فیلمی قدیمی از جزیره قشم همراه با ترانه ای از استاد محمد منصور وزیری