فیلمی قدیمی از استاد محمد منصور وزیری

محمد منصور – حور جزیره اجرای سال ۱۳۷۱

محمد منصور – حور جزیره اجرای سال ۱۳۷۱