غربت شهدا در جزیره قشم

در حالی که هزینه های میلیاردی شب عید در منطقه آزاد قشم در همه جا دیده می شود ، گلزار شهدای شهر قشم بعد از ماه ها هنوز منتظر اتمام چند متر سنگ فرش است. قضاوت با مخاطبین  

در حالی که هزینه های میلیاردی شب عید در منطقه آزاد قشم در همه جا دیده می شود ، گلزار شهدای شهر قشم بعد از ماه ها هنوز منتظر اتمام چند متر سنگ فرش است. قضاوت با مخاطبین