غدیر عشق – بازسازی واقعه غدیر

نمایش غدیر عشق ، بازسازی واقعه غدیر کاری از گروه نمایش انصار الائمه قشم کارگردان و نویسنده محمد حکمیان.

نمایش غدیر عشق ، بازسازی واقعه غدیر کاری از گروه نمایش انصار الائمه قشم کارگردان و نویسنده محمد حکمیان.