عزاداری نوحه نشسته منبر بالای جزیره قشم

عزاداری نوحه نشسته هیئت امام علی ابن ابیطالب جزیره قشم محرم ۱۴۰۰

عزاداری نوحه نشسته هیئت امام علی ابن ابیطالب جزیره قشم محرم ۱۴۰۰