عزاداری شهادت امام علی مسجد صاحب الزمان قشم

عزاداری شهادت امام علی مسجد صاحب الزمان قشم رمضان ۱۳۹۸

عزاداری شهادت امام علی مسجد صاحب الزمان قشم رمضان ۱۳۹۸