عزاداری شب تاسوعا ۱۳۹۹ جزیره قشم

عزاداری شب تاسوعا ۱۳۹۹ منبر بالا جزیره قشم

عزاداری شب تاسوعا ۱۳۹۹ منبر بالا جزیره قشم