طنز صرفا جهت خنده با موضوع قرنطینه

طنز صرفا جهت خنده با موضوع قرنطینه کاری از گروه فرهنگی ایثار و بسیج هنرمندان قشم.

طنز صرفا جهت خنده با موضوع قرنطینه کاری از گروه فرهنگی ایثار و بسیج هنرمندان قشم.