طفره وزیر اقتصاد! آیا مناطق آزاد از تولید حمایت می کند؟

طفره وزیر اقتصاد! آیا مناطق آزاد از تولید حمایت می کند؟

طفره وزیر اقتصاد! آیا مناطق آزاد از تولید حمایت می کند؟