ضرورت سپردن مدیریت شهری قشم به منتخبین مردم

هیچ شهری در جهت توسعه متوازن و پایدار گام بر نمی دارد مگر اینکه مدیران شهر ، محوریت و مشارکت مردم در فرآیند توسعه را درک کرده باشند و مردم هم با اعتماد به مدیریت شهری در تحقق چشم انداز توسعه ، مشارکت کنند . شهر موجودی زنده است ، خیابان ها ، ساختمان ها […]

هیچ شهری در جهت توسعه متوازن و پایدار گام بر نمی دارد مگر اینکه مدیران شهر ، محوریت و مشارکت مردم در فرآیند توسعه را درک کرده باشند و مردم هم با اعتماد به مدیریت شهری در تحقق چشم انداز توسعه ، مشارکت کنند .

شهر موجودی زنده است ، خیابان ها ، ساختمان ها و …، کالبد و فیزیک شهرند و روابط و تعاملات اجتماعی و … ، روح و جان شهر .

شهروندان سلول های زنده شهر هستند که در جهت آبادانی آن در حال فعالیتند . لذا شهر بدون روابط اجتماعی ، انسجام و تعاملات انسانی کالبدی بی ارزش است .

هر چند ضروری ست که یک شهر فیزیک مناسبی داشته باشد ، اما مهمتر از آن ، توجه به روح و روان شهر از طریق بهبود تعاملات ، مشارکت و روابطی است که بین مردم ، گروه های اجتماعی و بخش های حاکمیتی شهر شکل می گیرد.

از دلایل برگزاری انتخابات شوراها ، انتخاب افرادی از میان مردم ، جهت اداره شهر و در راستای تقویت همبستگی و افزایش اعتماد به مدیریت شهری است ، مدیریتی که مردم آنها را از عصاره خودشان می دانند و نسبت به ایشان اعتماد و البته تعلق خاطر دارند .

لذا پیشنهاد سپردن بخش مدیریتی شهر به نمایندگان مردم در قشم ، صرفاً یک تغییر فیزیکی در حاکمیت نیست . هدف مهمتر ، تقویت مشارکت مردم در تمام ابعاد ( از جمله بعد معنوی و روانی ) توسعه است .

با در نظر گرفتن ضرورت همراهی مردم ، انسجام اجتماعی و دوری از ایجاد شکاف بین مردم و مدیریت شهری ، سازمان منطقه آزاد با حفظ حاکمیت در بخش کلان ، اداره شهر را به منتخبین مردم واگذار نموده ، ضمن حمایت همه جانبه از این نهاد در جهت آبادانی بیشتر ، بر کلیت عملکرد آن نظارت داشته باشد .

این تغییر در سبک مدیریت شهری قشم مزیت هایی دارد که بخشی از آنها به شرح زیر است :

(١) تمرکز سازمان منطقه آزاد بر توسعه در بخش کلان از جمله : صادرات ، واردات ، سرمایه گذاری در بخش انرژی ، صنایع ، توسعه شیلات و …

(٢) کاهش مشکل دو حاکمیتی و کاسته شدن از حواشی و بار روانی ناشی از آن بر روی سازمان منطقه آزاد ، چرا که تحقق این خواسته از قدیم جزء رئوس مطالبات مردم از دولت ها و نمایندگان مجلس بوده است.

(٣) ایجاد مدیریت شهری یکپارچه جهت استفاده از ظرفیت های بالقوه قشم در دستیابی به اهداف توسعه در مسیر برنامه ریزی استراتژیک

(۴) کاهش حجم دعاوی در دستگاه قضایی در خصوص موضوعات مرتبط با مدیریت شهری از جمله صدور سند و اخذ انشعابات آب و برق

(۵)احترام به رأی و حضور مردم در انتخابات پارلمان شهری

(۶) کمک به انسجام اجتماعی و جلب مشارکت همه جانبه مردم در توسعه

امید است تصمیم گیرندگان با عنایت به مزایایی این پیشنهاد ، با هدف شکوفایی بیشتر و تقویت فرآیند توسعه ، مانند تمام شهرهای کشورمان ، مدیریت شهری قشم را به نمایندگان مردم واگذار و انسجام اجتماعی و روح وحدت را در فضای عمومی شهر حاکم گردانند .

اسماعیل قنبری کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری