شیعیون از نو شد ماه محرم با ناله و غم میرشکاری

نوحه آمد محرم با صدای مداح بوشهری ایمان میرشکاری