شهدای قشم شرمنده ایم از بی تفاوتی مسئولین

شهدای قشم شرمنده ایم که برخی مسئولین فرهنگی قشم فرسودگی تابلوهای تمثال شما را نمی بینند یا نمی خواهند ببینند ، شرمنده ایم که این مسئولین برای بسیاری از برنامه ها بودجه پیش بینی کرده اند اما برای آنکه عنوان شهید در شهر زنده بماند بهانه بودجه می آورند ، شرمنده ایم از کسانی که […]

شهدای قشم شرمنده ایم که برخی مسئولین فرهنگی قشم فرسودگی تابلوهای تمثال شما را نمی بینند یا نمی خواهند ببینند ، شرمنده ایم که این مسئولین برای بسیاری از برنامه ها بودجه پیش بینی کرده اند اما برای آنکه عنوان شهید در شهر زنده بماند بهانه بودجه می آورند ، شرمنده ایم از کسانی که دم از انقلابی بودن می زنند ، شرمنده ایم ، شرمنده …